Om si Societate

Metode activ- participative pe care le folositi cel mai des la Religie- Viorica Jolopciuc

Studiul de caz Jocul didactic Tehnica scheletului de peste Metoda cubului Diagrama Venn Problematizarea Harta conceptuala Metoda SINELG Brainstorming Tehnica dezbaterilor Ciorchinele Dramatizarea sau Jocul de rol  METODE INTERACTIVE ŞI EFICIENŢA LOR LA ORA DE RELIGIE Ca dascăli ne punem întrebarea cum să desfăşurăm demersul nostru didactic pentru a ajunge la sufletul copilului,la pătrunderea adevărurilor de credinţă,la cunoaşterea lui Dumnezeu prin Hristos” Lumina lumii”,la transpunerea în practică a acestor adevăruri prin relaţionare faţă de semeni. În activitatea didactică  trebuie să avem în atenţie nu numai pregătirea de specialitate ,ci şi perfecţionarea pregătirii metodice,pentru a realiza o proiectare optimă a activităţii instructiv–educative, care vizează idealul disciplinei Religie,formarea personalităţii religios-morale a elevului, creştinul în devenire. Îmbinăm metodele tradiţionale cu cele specifice disciplinei(cântarea religioasă, rugăciunea, lectura, interpretarea textului biblic, lectura explicativă, exerciţiul moral, îndrumarea teoretică şi practică),însă acordăm o atenţie deosebită metodelor activ- participative, centrate pe elev..  Fiecare metodă pe care o aplicăm în anumite secvenţe de lecţie poate fi considerată activă în măsura în care pune în mişcare operaţiile gândirii şi sufletul, dacă motivează elevul pentru studiu şi îmbogăţeşte astfel bagajul său de cunoştinţe. Metoda în sine este eficientă dacă este adaptată obiectivelor, conţinuturilor,achiziţiilor în timp ale elevilor,particularităţilor individuale şi de vârstă specifice ale acestora..   Se doreşte astăzi în şcoală, punerea în practică a unor strategii activ-participative,care au un caracter dinamic, prin care procesul de predare şi învăţare se realizează prin cooperare, interdependenţă şi independenţă. Se urmăreşte astfel dezvoltarea spiritului activ şi critic al elevilor. Orice strategie didactică este eficientă numai în măsura în care transmiţând cantitatea de informaţii reuşeşte să-i antreneze pe elevi în asimilarea ei activă şi creatoare, Conlucrarea dintre profesor şi elev conferă strategiei o dimensiune psihosocială,datorită multiplelor relaţii interpersonale. Proiectarea procesului de învăţământ în funcţie de aptitudinile elevilor,de ritmul lor de lucru,axarea învăţării pe aşteptările şi interesul lor pentru activitate,legarea şcolii de practica vieţii creştine presupune în primul rând o activizare a proceselor mentale care se obiectivează în competenţe, comportamente şi conduite. Voi prezenta câteva metode interactive, aplicate cu succes la orele de religie şi în cadrul unor activităţi în,, ora de după ora de religie, fie în vizitele şi excursiile la mănăstirile din ţară, în cadrul cercului de religie sau la pregătirea serbărilor şcolare realizate cu elevii în preajma marilor sărbători creştine   Jocul de rol (dramatizarea) poate fi folosit în lecţiile de transmitere şi însuşire a noilor cunoştinţe, de evaluare, de recapitulare a cunoştinţelor, comunicarea şi fixarea cunoştinţelor, aprecierea, asocierea sau la interpretarea unor scenete cu caracter religios(serbările desfăşurate în aşteptarea Naşterii Domnului sau a Învierii Domnului). Aplicat la orele de curs, conduce la realizarea următoarelor obiective: - învăţarea modurilor de gândire, trăire şi acţiune specifice unui anumit statut - dezvoltarea empatiei şi a capacităţii de înţelegere a opiniilor şi a aspiraţiilor - stimularea atitudinii de a surprinde, înţelege şi evalua orientările valorice ale partenerilor - formarea experienţei şi competenţei de a rezolva situaţiile problematice dificile. Pentru a fi eficient, scenariul trebuie să fie spontan şi să nu dureze mai mult de 5-10 minute, după care urmează intervenţiile şi comentariile. Metoda oferă posibilitatea de a te pune în pielea personajului. In timpul jocului ne adresăm personajelor şi la sfârşit întrebăm cum s-au simţit şi ce au învăţat din această experienţă. Am aplicat metoda la lecţia „Învierea lui Lazăr”(clasa a VII-a), „Pilda fiului risipitor”(clasa a VI-a), „Despre Ierarhia bisericească”(clasa a VI-a).   Metoda cvintetului, ce favorizează reflecţia personală şi colectivă, rapidă, esenţializarea cunoştinţelor, înţelegerea lor profundă, manifestarea creativităţii. Cvintetul este o poezie cu cinci versuri cu ajutorul căreia se realizează şi se condensează informaţiile incluzându-se şi reflecţii ale elevilor care pot lucra individual, în perechi sau în grup. Aplic această metodă pentru dezvoltarea creativităţii, a limbajului elevilor, mai ales la clasele V-VIII. Mulţi elevi sunt preocupaţi de poezie şi încercăm să-i obişnuim să caute poezia şi literatura religioasă, care exprimă trăiri  profunde. Structura algoritmică: 1.Primul vers conţine un singur cuvânt cheie, de obicei un substantiv, subiectul poeziei care va fi explicitat în versurile următoare. 2.Al doilea vers este format din două cuvinte, de obicei adjective care descriu subiectul poeziei. 3.Al treilea vers este format din trei cuvinte, de obicei verbe la gerunziu, care exprimă acţiuni. 4.Al patrulea vers, din patru cuvinte exprimă sentimentele autorului faţă de subiectul abordat. 5.Al cincilea vers este format dintr-un cuvânt care exprimă esenţa subiectului. Exemplu- clasa a VI-a                                                 Credinţa     Statornică,sfântă, Păzind,sporind, făptuind, Aduce în suflet,bucuria, Viaţa.   Clasa a IV-a Mântuitorul, Blând, smerit, Iubind, iertând,jertfind, Se roagă pentru noi, Învierea. Cubul –metoda presupune explorarea unui subiect, a unei situaţii din mai multe perspective, permiţând abordarea complexă şi interogatoare a unei teme. Etape: Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, asociază, aplică, argumentează. Anunţarea temei, subiectului pus în discuţie. Împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva cerinţei de pe una dintre feţele cubului. Am aplicat această metodă la lecţia  Sfânta Taină a Împărtăşaniei cls. a VI-a în etapa:   Comunicării  noilor cunoştinţe

  • în această secvenţă de lecţie vom lucra pe grupe şi vom aplica metoda cubului.
  • se împarte clasa în şase grupe de elevi (4/5 elevi în fiecare grupă).

Sarcini de lucru în aplicarea metodei cubului:                                                            Interacţiunea pe feţele cubului Sarcina de lucru pe care o propun Descrie! Cum arată? Compară! Cu cine/ce seamănă şi de cine/ce diferă? Asociază! La ce te face să te gândeşti? Aplică! Cum poate fi folosit? Analizează! Din ce este făcut? Ce conţine? Ce presupune? Argumentează pro sau contra. Este bun sau rău? Dorit sau nedorit? De ce?                 Fiecare grupă va avea de realizat o sarcină de lucru. Grupa I – Descrie – Sfânta Taină a Împărtăşaniei (a Spovedaniei). Grupa II – Compară – cu celelalte slujbe la care ai participat (Sfânta Liturghie, Spovedania, Maslul, Botez, Hirotonie, Nuntă). Grupa III – Asociază – componentele „Trupul şi Sângele Domului” cu pâinea şi vinul (Hristos la Cina cea de taină) – Momentul instituirii Sfintei Taine: „Luaţi, mâncaţi…” Grupa IV – Aplică – cunoştinţele referitoare la împărtăşania cu Trupul şi Sângele Domnului în viaţa ta. Începând cu clasa a II-a şi a III-a au participat în Postul Mare împreună cu părinţii sau cu profesorul de religie la Spovedanie şi s-au pregătit sufleteşte pentru momentul Împărtăşaniei. Grupa V – Analizează – importanţa Împărtăşaniei şi ce presupune ea :

  • unirea cu Hristos şi viaţa de veci;
  • pregătirea sufletească pentru acest moment;
  • spovedania făcută cu părere de rău şi cu dorinţa de îndreptare;
  • împlinirea canonului.

Grupa VI – Argumentează pro sau contra – afirmaţia: „La fiecare Sfântă Liturghie pâinea şi vinul aduse în dar de credincioşi se preface prin puterea Duhului Sfânt în Trupul şi Sângele Mântuitorului spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci” sau „Cina cea de Taină se reactualizează la Sfintele Paşti?”.             Forma finală a scrierii este împărtăşită întregului grup.             Lucrarea finală poate fi desfăşurată pe tablă.   Tehnica „Turul galeriei” Este o tehnică de învăţare prin cooperare, care promovează gândirea şi învăţarea eficientă, încurajând elevii să-şi exprime opiniile cu privire la soluţiile propuse de colegii lor. Paşii în aplicarea acestei tehnici.    1.Elevii organizaţi în grupuri de trei sau patru rezolvă o sarcină de lucru care permite mai multe perspective de abordare sau mai multe roluri. 2.Produsele activităţii grupurilor de elevi sunt notate pe o planşă realizându-se un poster. 3.Posterele se expun pe pereţii clasei care se transformă într-o galerie expoziţională. 4.Grupurile trec apoi pe rând pe la fiecare poster şi fac comentarii direct pe acesta. 5.După ce se încheie „turul galeriei”, fiecare grup îşi examinează propriul poster şi discută observaţiile făcute de colegi. Aplicăm această metodă  atunci când urmărim înţelegerea sensului unui citat sau a unui verset biblic. „Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi afla, bateţi şi vi se va deschide”. „Drept aceea privegheaţi, că nu ştiţi nici ziua, nici ceasul când va veni, Fiul omului”(Mt. 25,13). „Credinţa fără fapte, moartă este.”(Iacov 2,26) „Să vorbim şi altora despre Hristos.” „Alcătuiţi în scris(desen) portretul unui bun creştin”- clasa a VI-a Am aplicat metoda şi la lecţii de Consiliere şi orientare :Traficul de fiinţe umane, Consumul de droguri, Cine sunt eu, Şcoala în care învăţ…   Aplicarea teoriei „Inteligenţelor multiple” In proiectarea activităţilor se pot crea modele  alternative de învăţare activă centrate pe diferite tipuri de inteligenţă, asigurând o diferenţiere a instruirii pentru fiecare elev. Studiile au arătat că „fiecare persoană posedă cele opt inteligenţe (lingvistică, logico-matematică, muzical-ritmică, spaţială, naturală, kinestezică, interpersonală, intrapersonală - după Gardner). Gândim, învăţăm şi creăm în moduri diferite. Dezvoltarea potenţialului nostru depinde de ceea ce învăţăm cu inteligenţa noastră specifică.”   Avem în atenţie această abordare diferenţiată a elevilor, atât în timpul orelor, dar în mod special în cadrul activităţilor extracurriculare când se poate valorifica cu succes inteligenţa specifică a fiecăruia. Am exemplificat aplicarea metodei la lecţia de la clasa a-III-a „Invierea Domnului”, unde într-o secvenţă am valorificat inteligenţa lingvistică, muzical-ritmică, spaţială, interpersonală.

  1. Fixarea cunoştinţelor

 

  • Se face prin activitate pe grupe

Grupa I Priviţi desenul de mai jos. Coloraţi pătrăţele în care sunt scrise propoziţii adevărate. Ce aţi obţinut? Grupa a II-a Scrieţi pe coroniţa lui Iisus (pe fiecare floare) o faptă bună pe care aţi făcut-o în aşteptarea Învierii. Au mai rămas şi spini? Grupa a III-a Desenaţi o felicitare de Sf. Paşti şi scrieţi un gând către părinţii voştri. Grupa a IV-a Alcătuiţi o compunere cu titlul Învierea Domnului, folosindu-vă de cuvintele: Hristos, dragoste, sărbătoare, bucurie, duminică, familie, lumină. Grupa a V-a Scrieţi cum puteţi fi şi voi mărturisitori ai Învierii Domnului asemeni mironosiţelor.

  • Fiecare grupă îşi prezintă activitatea realizată în faţa colegilor.
  • Se fac aprecieri.

Gama metodelor interactive este diversă. Depinde de măiestria profesorului  aplicarea eficientă a acestora la clasă. Să nu uităm că profesorul este un manager, conduce, îndrumă, motivează,,urmăreşte activitatea independentă a elevilor, pentru ca aceştia să se implice activ în procesul de  predare-învăţare. Bibliografie:Biblia sau Sfânta Scriptură,Ed. IBM al BOR, Bucureşti,1968 .Muşata Bocoş, Instruire interactivă,Ed.E.P.U.,Cluj Napoca, 2000. Ghid - Instruire diferenţiată - Aplicaţii de teoria inteligenţelor multiple,Bucureşti, M.E.C.,2001. 

Comentarii

si ciorchinele mai ales in cadrul lectiilor de fixare consolidare

si dramatizarea,metoda bazata pe actiune simulata prin care profesorul sau elevii exagereza anumite situatii sau fapte prin dialog ,mimica, gesturi, cu scopul de a sublinia idei si sentimente si de a adanci intelegerea semnificatiei unor situatii.

ex.personaje din V.T.si N.T.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.