Om si Societate

Eseu: cadrul didactic - un profesionist în sistemul de învăţământ

 CADRUL DIDACTIC- UN PROFESIONIST ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

Profesia  de cadru didactic   implică  o serie de responsabilităţi, roluri, deziderate, calităţi, competenţe, care o fac să se distingă de multe alte profesii al căror „ obiect” al muncii este omul.

            În cadrul şcolii profesorul este conducătorul activităţii didactice care se desfăşoară în vederea atingerii obiectivelor si competenţelor,prevăzute în documentele şcolare, dând sens şi finalitate educativă tuturor componentelor implicate în procesul de învăţământ( informaţii, mijloace, variabile psihice, etc.). Un  aspect esenţial în ceea ce priveşte profesia de cadru didactic îl reprezintă competenţa profesională care include ansamblul de capacităţi cognitive, afective, motivaţionale şi manageriale, care interacţionează cu trăsăturile de personalitate ale educatorului, conferindu-i acestuia calităţile necesare efectuării unei prestaţii didactice care să asigure realizarea competentelor de către toţi elevii; iar performanţele obţinute să se situeze aproape de nivelul maxim al potenţialului intelectual al fiecăruia.

            Competenţa profesională a cadrului didactic din învăţământ derivă din rolurile pe care acesta le îndeplineşte în cadrul şcolii. Practica evidenţiază diversitatea rolurilor unui cadru didactic:

 • expert al actului predare-învăţare:selecţionează, prelucrează din punct de vedere didactic informaţiile pe care le va transmite, adaptându-le la sistemul de gândire al elevilor, la nivelul lor de înţelegere.
 • agent motivator: declanşează şi întreţine interesul elevilor, curiozitatea şi dorinţa lor pentru activitatea de învăţare.
 • creatorul situaţiilor de învăţare cât mai favorabile pentru atingerea obiectivelor pedagogice proiectate şi imaginează strategii de predare-învăţare care să asigure succesul şcolar la un număr cât mai mare dintre  elevii pe care îi instruieşte.
 • lider: conduce un grup de elevi, exercitându-şi puterea asupra principalelor fenomene ce se produc. Este un prieten şi confident al elevului, sprijin în diverse situaţii.
 • consilier: în această ipostază este un observator sensibil al comportamentului elevilor, un îndrumător persuasiv şi un sfătuitor al acestora.
 • model:  prin întreaga sa personalitate, prin acţiunile şi comportamentul său; este un exemplu pozitiv pentru elevi
 • manager: supraveghează întreaga activitate din clasă, asigură consensul cu ceilalţi profesori, cu părinţii şi cu ceilalţi factori.

Profesorul are de-a face cu un tip special de management şi anume: „managementul clasei”. Acesta include toate deciziile şi acţiunile solicitate pentru menţinerea ordinii în clasă.

            Profesorul îşi asumă o multitudine de roluri a căror exercitare este dependentă de personalitatea lui. Dar pe lângă activitatea didactică desfăşoară şi o activitate extraşcolară sau cultural educativă. Din totdeauna profesiunea de dascăl a fost o profesie socială; din această perspectivă profesorul este şi un pedagog social preocupat pentru ridicarea gradului de cultură şi civilizaţie.

            Din aceste roluri ( deşi nu sunt singurele) decurg dimensiunile competenţei profesionale a cadrului didactic:

A. competenţa de specialitate care cuprinde trei capacităţi principale:

 • cunoaşterea materiei;
 • capacitatea de a stabili legături între teorie şi practică;
 • capacitatea de înnoire a conţinuturilor în consens cu noile achiziţii ale ştiinţei domeniului ( dar şi cu cele din domenii adiacente)

B. competenţa psihopedagogică   este rezultanta următoarelor capacităţi:

           -  capacitatea de a cunoaşte elevii şi de a lua în considerare particularităţile lor de vârstă şi individuale la proiectarea şi realizarea activităţilor instructiv-educative;

 • capacitatea de a comunica uşor cu elevii, de a-i influenţa şi motiva pentru activitatea de învăţare, în general şi pentru învăţarea unei anumite discipline de studiu în particular;
 • capacitatea de a proiecta şi a realiza optim activităţi instructiv-educative ( precizarea obiectivelor didactice, selecţionarea conţinuturilor esenţiale, elaborarea strategiilor de instruire,crearea unor situaţii de învăţare adecvate, stabilirea corespunzătoare a formelor, metodelor şi instrumentelor de evaluare, etc.
 • capacitatea de a evalua obiectiv programe şi activităţi de instruire, pregătirea elevilor, precum şi şansele lor de reuşită;
 • capacitatea de a-i pregăti pe elevi pentru autoinstruire şi autoeducaţie

            C. competenţa psihosocială şi managerială

- Competenţa psihosocială şi managerială presupune următoarele capacităţi ale profesorului contemporan care-şi desfăşoară activitatea în învăţământ:

capacitatea de a organiza elevii în raport cu sarcinile instruirii, de a crea situaţii de învăţare adecvate şi de a stabili responsabilităţi în grup;

- capacitatea de a stabili relaţii de cooperare, un climat adecvat în grupul de elevi şi de a soluţiona conflictele;

- capacitatea de a-şi asuma răspunderi;

- capacitatea de a orienta, organiza şi coordona, îndruma şi motiva, de a lua decizii în funcţie de situaţie.

Acestor competenţe li se mai pot adăuga şi altele după cum fiecărei competenţe i se pot asocia şi alte capacităţi.

În şcoala tradiţională, profesorul juca rolul de transmiţător al informaţiei către elevi, care doar o receptau şi o reproduceau cu prilejul verificărilor. În şcoala modernă, profesorul devine conducătorul unui proces simultan informativ şi formativ orientând şi sprijinind elevii să ajungă prin efort propriu la descoperirea cunoştinţelor, pe care urmează să le prelucreze şi să le integreze în structura lor cognitivă.

Potrivit raportului către UNESCO al Consiliului Internaţional pentru Educaţie, în secolul XX,  în acest prim secol al mileniului III, educaţia se sprijină pe 4 piloni importanţi: a învăţa să ştii, a învăţa să faci, a învăţa să trăieşti împreună cui alţii şi a învăţa să fii.

În funcţie de această optică, dar şi de implicaţiile globalizării asupra indivizilor ale problematicii lumii contemporane educatorii din învăţământ urmează să îndeplinească roluri noi. Astfel, de exemplu, prin metodologia de aplicare a noului curriculum naţional, li se cere cadrelor didactice din învăţământ să creeze activităţi (situaţii de învăţare) adecvate competenţelor proiectate ţinând seama desigur de natura subiectului lecţiei şi de particularităţile clasei sau ale grupei de elevi.

Ideea nu este nouă în pedagogie, dar rolul profesorului este mai recent, el fiind astăzi explicit („ creator de situaţii de învăţare”) şi specificat în documentele de proiectare didactică. Evident, cu cât situaţiile de învăţare vor fi mai bine alese sau imaginate de profesor, cu atât mai interesantă şi mai eficace în planul învăţării va fi activitatea de instruire.

Un alt rol nou ar fi acela de meditator în procesul cunoaşterii sau de consiliere alături de rolul tradiţional de transmiţător de informaţii (mai sus menţionat), la care nu se renunţă, dar a cărui pondere este vizibil în scădere, în cadrul învăţământului modern centrat pe competenţe.

Acest rol este strâns legat de cel de dinainte, dar are o arie de răspândire mult mai largă, în sensul că relaţiile de colaborare între profesor şi elev se extind şi dincolo de lecţia propriu zisă. Astfel profesorul îi poate însoţi pe elevi la biblioteci, dar şi în călătoriile pe Internet, îi poate consilia în selectarea diverselor surse de informare ca şi în alcătuirea unor lucrări legate de disciplina ori adiacente acesteia.

Profesorul se implică în activitatea didactică cu întreaga personalitate: motivaţii, aptitudini, nivel de competenţă, experienţă personală. Arta de a preda nu se reduce la transmiterea cunoştinţelor, ci presupune şi o anumită atitudine faţă de elevi, ca expresie a concepţiei pedagogice asumate şi a propriilor trăsături de personalitate. În cadrul activităţilor didactice se creează multiple raporturi interpersonale între participanţi, antrenaţi cu toţii într-un proces constant de influenţare reciprocă. Reuşita unui profesor depinde de multe ori de natura relaţiilor pe care le stabileşte cu elevii săi în cadrul acestei interacţiuni, aspect deosebit de important, deoarece multe dificultăţi de învăţare şi educare se datorează unor relaţii deficitare. Natura relaţiilor pe care profesorul le stabileşte cu elevii este determinată nu numai de stilul de abordare a activităţii şi de trăsăturile sale de personalitate, ci şi de trăsăturile individuale şi de grup ale elevilor. De aceea, profesorul trebuie să aibă abilitatea de a-şi cunoaşte partenerii de activitate. Empatia profesorului nu înseamnă o cunoaştere de tip analitic, ci capacitatea de a depune un efort imaginativ pentru a-l înţelege pe celălalt, sub aspectul potenţialului de care dispune, al atitudinilor şi sentimentelor sale, al semnificaţiei conduitei manifestate. Profesorul trebuie să adopte un stil democratic, caracterizat prin relaţii deschise bazate pe încredere reciprocă şi acceptare, reuşind astfel să colaboreze cu elevii într-o atmosferă armonioasă, lipsită de încordare. Calitatea procesului instructiv-educativ este dependentă şi de relaţia afectivă dintre profesor şi elevi. De aceea este necesar ca fiecare cadru didactic să fie preocupat de cultivarea unor relaţii bune cu elevii săi.

Trăsăturile negative de personalitate ca: superficialitatea, cinismul, încăpăţânarea, apatia, indiferenţa, rigiditatea, agresivitatea creează o atmosferă nefavorabilă în jurul său. Dimpotrivă, agreabilitatea, gradul de deschidere spre ceilalţi, permeabilitatea la schimbări, amabilitatea, răbdarea, stăpânirea de sine, dorinţa de a ajuta, sociabilitatea, încrederea, capacitatea de a înţelege problemele vor întări calitatea relaţiilor pedagogice.

Echilibrul intelectual şi psihic, luciditatea, intuiţia, bunul-simţ, tactul pedagogic sunt calităţi indispensabile cadrului didactic. Acestora li se adaugă calităţi morale: probitatea, obiectivitatea, generozitatea, modestia, blândeţea, cinstea, sinceritatea, demnitatea, conştiinciozitatea. Profesorul în calitatea sa de formator trebuie să fie în permanenţă preocupat de imaginea sa oferită elevilor, aspecte minore ca punctualitatea, valorificarea integrală a timpului lecţiei, modul de adresare, ţinuta, gestica, mimica sunt încărcate de semnificaţie şi au valoare formativă.

Talentul pedagogic asociat cu ansamblul capacităţilor care determină competenţa profesională şi ansamblul calităţilor personale conferă acea măiestrie pedagogică care defineşte profesia de educator sau cadru didactic. 

Se consideră că „a fi profesor” trebuie înţeles în sensul de „a deveni profesor” adică de a transforma meseria într-o carieră.

Devin profesori „excelenţi” acei profesori care ştiu cum să le capteze elevilor atenţia şi să le-o menţină pe tot parcursul lecţiilor, să formuleze cu claritate competenţele urmărite în cadrul fiecărei activităţi didactice, să reactualizeze cunoştinţele anterioare necesare învăţării, să predea accesibil şi convingător noile cunoştinţe, să creeze situaţii de învăţare adecvate, să dirijeze învăţarea şi să obţină feed back, ori de câte ori este nevoie, să evalueze prin metode variate.

Acest deziderat focalizează atenţia asupra necesităţii formării continue a cadrului didactic, formarea  constituindu-le ca o provocare în cadrul procesului de modernizare a sistemului de educaţie. Formarea continuă a cadrului didactic este reglementată şi obligatorie. Aceasta trebuie să asigure evoluţia în carieră a cadrului didactic, perfecţionarea în acord cu propriile nevoi dar şi cu ale elevului şi ale societăţii. Principala direcţie în care prin formarea continuă trebuie să se realizeze schimbarea în educaţie este următoarea: „ Profesorul este figura centrală a reformei educaţionale contemporane. El trebuie să renunţe la rolul său tradiţional şi să se transforme într-un planificator al activităţilor de grup, într-un facilitator al interacţiunii elevilor şi într-un consultant.

El este cel care trebuie să ştie să-şi alieze computerul în acţiunea educativă, să facă din acesta un puternic catalizator al interacţiunii agreabile. Acest profesor care se transformă este şi profesorul de discipline socio-umane”.

O noutate în Legea Educaţiei Naţionale se referă la dezvoltarea profesională calificarea competenţelor de excelenţă după obţinerea gradului I. Cadrul didactic cu „performanţe deosebite în activitatea practică şi managerială poate dobândi titlul de profesor emerit”

Un titlu care se doreşte a fi cât mai aproape de profilul profesorului ideal şi care presupune: competenţă ştiinţifică, competenţă culturală, competenţă comunicaţională şi relaţională, competenţă motivaţională, competenţă inovaţională şi competenţă socio-morală.

Bibliografie

Albulescu I. , Albulescu M. , Predarea şi învăţarea disciplinelor socio-umane, Ed.Polirom, Iaşi, 2000

Cucoş C. (coordonator)., Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi gradele didactice, Ediţia aIII-a revăzută şi adăugită, Polirom, Iaşi, 2009

JInga I., IstrateE. (coordonatori), Manual de Pedagogie, Editura BIC ALL,Bucureşti, 2006

Bălan E., Teşileanu A., Chiriţescu A., Căstăian D., Stoica E., Dezvoltare profesională continuă şi oportunităţi de carieră didactică, vizând pregătirea profesorilor în vederea susţinerii examenelor de definitivat, gradul II şi gradul I, Modulul II, Editor MECTS – UMPFE, Bucureşti, septembrie, 2011

 

 

Comentarii

       Bună seara!

     Pornind de la denumirea dată acestui curs şi de la faptul că el se adresează profesorilor de socio-umane, vreauşi eu să îmi exprin unul din OFFF-URILE MELE....

   CUM SĂ DEVIN PROFESIONIST NEPRACTICÂND? CUM SĂ PRACTIC CÂND ŢI SE FURĂ NORMA DE LUCRU DE SUB NAS? DĂM EXAMNENE PT A OCUPA UN POST ÎN MOD CINSTIT ŞI PAC, DISPAR ORELE SAU PUR ŞI SIMPLU NU AU FOST SCOASE LA CONCURS....ŞI UITE AŞA APAR LA TV REPORTAJE GEN: AU RĂMAS X LOCURI NEOCUPATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT.

    PE SCURT,  SĂ PROMOVĂM CINSTEA ŞI APOI PROFESIONALISMUL!

Cadrul didactic profesionist trebuie să cumuleze o serie de calităţi dintre care cele mai importante mi se par  a fi: pregătirea temeinică, deschiderea spre nou, tact pedagogic şi competenţa comunicaţională.

Nu există, cred, componentă mai eficientă într-un proces formativ reușit decât capacitatea de a stârni și de a întreține admirația.

Un cadru didactic profesionist e cel care livrează suficientă materie umană pentru a fi admirat, iar un elev bun e cel care e capabil să admire.

Salutare! Ne vaietăm că n-avem posturi, că ni se fură norme de sub nas, că se ascund ore! Dar, noi, oamenii, facem să se întâmple așa! Pentru că în loc sa fim serioși și profesioniști, ne furăm singuri căciula. Și tot noi ne văietăm. În legătură cu eseul de mai sus, ia uitați-vă ce mai seamănă cu acesta http://www.didactic.ro/materiale-didactice/cadrul-didactic-un-profesionist-in-sistemul-de-invatamant-profed-gheorghe-anton-. Cine o fi scris originalul?
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.